Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer u de website www.stammetjes.nl gebruikt, om informatie vraagt, een product koopt of een dienst afneemt, vraagt Uitgeverij Stam B.V. handelend onder de naam Stammetjes om persoonsgegevens. In deze verklaring leest u wat wij met uw gegevens doen. Uitgeverij Stam B.V. gaat op een vertrouwelijke wijze met uw persoonsgegevens om en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens worden rechtstreeks aan Uitgeverij Stam B.V. verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij het doorgeven duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Soms verstrekken we gegevens aan bedrijven met wie we samenwerken. Met deze bedrijven zijn overeenkomsten gesloten die het verwerken van de gegevens volgens de AVG regelen.


Waarvoor?

Uitgeverij Stam B.V. gebruikt uw persoonsgegevens

 • voor het afhandelen van bestellingen en opdrachten
 • voor het maken en wijzigen van afspraken en verstrekken van informatie
 • voor de financiële afhandeling, waaronder facturering
 • voor marketingdoelen, waaronder enquêtes
 • om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen van Uitgeverij Stam B.V. en haar relaties. Bijvoorbeeld met e-mails, via Whatsapp, Instagram, Facebook of andere social media.


Welke gegevens verwerken wij?

Onder andere uw naam en adresgegevens, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer en als dat nodig is uw functie binnen de organisatie waar u werkt.
Tevens verzamelt Uitgeverij Stam B.V. anonieme demografische informatie alsmede hardware en software informatie als IP adres, browsertype, domeinnamen en toegangstijden.
Uitgeverij Stam B.V. maakt gebruik van cookies. Deze worden uitsluitend gelezen door een webserver in het door u aan de betreffende cookie(s) toegekende domein. U kunt kiezen om het gebruik van cookies niet toe te staan.


Grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken

 • dit is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst
 • er is een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening
 • er is een wettelijke verplichting
 • u geeft zelf toestemming

Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Uitgeverij Stam B.V. verkoopt, verhuurt of least geen persoonsgegevens aan derden. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats als dat nodig is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of als wij gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten verstrekken, in geval van juridische procedures, ter bescherming van (eigendoms)rechten, of ter bescherming van de veiligheid van Uitgeverij Stam B.V. of gebruikers.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).


Leveranciers/derden

Als u als leverancier of derde met Uitgeverij Stam B.V. een contract afsluit en/of aan ons diensten/producten levert, registreren wij uw naam, bedrijfsnaam, uw contactgegevens inclusief telefoonnummer, e-mailadres en uw functie bij het bedrijf, zodat op de juiste wijze contact met u kan worden gezocht. Deze gegevens leggen wij vast voor huidige en toekomstige leveranties of diensten.


Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doelen. Dit is maximaal 7 jaar, tenzij dat langer moet op grond van een wettelijke verplichting.


Beveiliging
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen. Bij overdracht van persoonlijke informatie naar andere websites vindt bescherming plaats door middel van codering via een SSL beveiliging.


U heeft het recht om

 • te weten welke persoonsgegevens zijn opgeslagen (recht op inzage)
 • onjuiste gegevens te laten aanpassen (recht op correctie)
 • te verzoeken om verwijdering als gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar maakt (recht op verwijdering en recht om vergeten te worden)
 • te regelen dat gegevens aan iemand anders worden overgedragen (dataportabiliteit)

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken of om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wij stellen bij zo’n verzoek altijd controlevragen om te controleren of u inderdaad de persoon bent die het verzoek doet.
U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken een antwoord.

Wijzigingen
Uitgeverij Stam B.V. kan de informatie en de tekst van deze privacyverklaring altijd aanpassen. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Klacht indienen
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via haar website.


Contactgegevens/verwerkingsverantwoordelijke
Uitgeverij Stam B.V. handelend onder Stammetjes
Ambachtsweg 27
3953 BZ Maarsbergen
[email protected]
KvK nummer 30068257