Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsopgave en overeenkomst tussen Uitgeverij Stam B.V., handelend onder de naam Stammetjes, gevestigd Ambachtsweg 27, 3953 BZ Maarsbergen, hierna te noemen “Stam”, en een klant. De algemene voorwaarden maken een onverbrekelijk onderdeel uit van de overeenkomst (“de overeenkomst”) en worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant op verzoek verstrekt. De overeenkomst kan schriftelijk of digitaal via de website worden afgesloten.
De algemene voorwaarden zijn altijd beschikbaar op de website (www.stammetjes.nl).

Als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar wat is bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Prijsopgaven en kosten
De kosten van het aanschaffen van een of meer producten op de website van Stam, worden in rekening gebracht bij en moeten betaald worden door de klant. Stam berekent, tenzij anders aangegeven of opgenomen in een voor de klant bestemde prijsopgave, de kosten van het product volgens de door haar gehanteerde standaardprijslijst, die op de website van Stam staat vermeld. De vermelde prijzen zijn in euro en inclusief BTW tenzij anders wordt overeengekomen.
Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden.

Stam kan niet aan haar prijsopgaven worden gehouden als de klant in redelijkheid kan begrijpen dat de prijsopgave, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Stam niet tot het verrichten van een gedeelte van de levering van het product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige leveringen van producten.

Is een product niet voorradig, dan wordt dit zo spoedig mogelijk en franco aan de klant nagestuurd.
Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.

De klant zorgt er voor dat alle gegevens, waarvan Stam aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan de klant kan begrijpen dat deze nodig zijn voor de levering van het product, aan Stam worden verstrekt.
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Stam verstrekte informatie.
Stam is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.


Artikel 3 Levering producten
Stam mag de nakoming van de verplichtingen opschorten of de levering stopzetten, als de klant de betalingsverplichtingen uit de levering van het product niet, niet volledig of niet op tijd nakomt, of als na het sluiten van de overeenkomst Stam omstandigheden verneemt die goede reden geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen, of als door vertraging aan de kant van de klant niet langer van Stam kan worden gevraagd dat zij de levering van het product tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen.

Als Stam tot opschorting of stopzetting overgaat, is zij op geen enkele manier verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enige wijze ontstaan. Als de stopzetting aan de klant toerekenbaar is, heeft Stam recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen directe en indirecte kosten.

Vervoer van producten is voor rekening en risico van de klant. 
Voor de verwerkings-, verpakkings- en verzendkosten wordt voor leveringen binnen Nederland een bijdrage van € 2,95 inclusief BTW per bestelling berekend voor brievenbus leveringen. Voor pakket leveringen binnen Nederland wordt een bijdrage van € 4,25 inclusief BTW per bestelling berekend. De verzendkosten voor levering in België zijn € 6,95 inclusief BTW per bestelling en voor Duitsland € 7,95 inclusief BTW per bestelling.
Voor express- en rembourszendingen wordt een toeslag bovenop de reguliere bijdrage in de administratie- en verzendkosten berekend.
Zolang geen of geen volledige betaling voor de producten heeft plaatsgevonden, blijven de producten eigendom van Stam.

Bedenktijd voor consumenten
De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Indien producten ontbreken of beschadigd zijn, dient de klant direct telefonisch contact op te nemen met Stam. Retourzendingen zonder voorgaand overleg, alsmede ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

Producten die op verzoek en naar specificaties van de klant op maat zijn gemaakt en persoonlijk zijn, kunnen nooit worden geretourneerd of geannuleerd, en zijn uitgezonderd van herroepingsrecht/bedenktijd.

Vragen of klachten over diensten of producten van Stam kunnen per e-mail worden ingediend ([email protected]).

Pre-order
Indien producten als pre-order door de klant besteld worden, is de bij deze pre-order vermelde leverdatum altijd een indicatieve datum. Stam streeft er naar om het product op deze datum te leveren aan de klant, maar kan indien op enige wijze vertraging ontstaat of er onvoorziene omstandigheden zijn, op geen enkele wijze aan deze datum gehouden worden dan wel aansprakelijk worden gesteld. Dit is ook van toepassing indien door de klant reeds (een deel van) de koopprijs is voldaan.

Artikel 4 Overmacht
Stam is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting tegenover de klant als zij daarbij gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en die ook niet volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daarmee in de wet en jurisprudentie wordt bedoeld, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stam geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Stam haar verplichtingen niet kan nakomen.


Artikel 5 Betaling en incassokosten
Betalingen moeten op de door Stam aangegeven wijze telkens vooraf door de klant gedaan worden, tenzij anders is overeengekomen. Betaling vindt plaats via iDeal of bankoverschrijving (in Nederland) of via betaalmethode Mr. Cash (België).

Als de klant in gebreke blijft met op tijd betalen van een openstaand bedrag, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van betaling van het volledig verschuldigde bedrag.

Bezwaren tegen de hoogte van een openstaand bedrag schorten de betalingsverplichting niet op. Klachten over te betalen bedragen moeten binnen 7 dagen na betaaldatum bij Stam schriftelijk worden gemeld, anders wordt er vanuit gegaan dat de klant de factuur als juist heeft geaccepteerd. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan.

Als de klant in gebreke of in verzuim is met het (op tijd) nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten om voldoening buiten rechte te krijgen voor rekening van de klant.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Als Stam aansprakelijk zou zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
De aansprakelijkheid van Stam is beperkt tot maximaal het bedrag van de betreffende factuur of aankoopprijs, en is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Stam afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft.

Stam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.

Stam is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Stam.


Artikel 7 Intellectuele eigendom
Op alle producten en uitgaven is het auteursrecht en merkrecht van toepassing. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Stam is het niet toegestaan publicaties, of delen hiervan, te reproduceren, te vermenigvuldigen of te verspreiden.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsverhoudingen waarbij Stam partij is, is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht.


Uitgeverij Stam B.V. | Stammetjes
KvK nummer 30068257